Enter your keyword

Projekty

Informacje dla realizujących projekty

Informacje i zalety certyfikacji ECDL

Program KLASA z ECDL usprawnia i uatrakcyjnia naukę informatyki w szkole. Pozwala przygotować uczniów do zdobycia uznanego na całym świecie certyfikatu ECDL, a tym samym do rozwoju i potwierdzenia niezbędnych w dzisiejszym społeczeństwie umiejętności komputerowych. Udział w Programie jest bezpłatny i można do niego przystąpić w dowolnym momencie.

Zapraszamy wszystkie rodzaje szkół, zainteresowane zapewnieniem wysokiego, europejskiego standardu nauczania informatyki.

Więcej informacji

Wytyczne służą zapewnieniu niezbędnej koordynacji działań podejmowanych w całym kraju z wykorzystaniem środków EFS w celu tematycznym 10 – Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie. Obecnie obowiązują  „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020”  wydane przez Ministra Rozwoju, w których określono warunki i procedury realizacji projektów w obszarze edukacji w ramach PO WER i RPO współfinansowanych ze środków EFS w latach 2014 – 2020

Celem interwencji EFS jest między innymi zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w uczeniu się przez całe życie, w tym uzyskiwanie kwalifikacji lub zdobywanie i poprawa kompetencji tych osób w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK).

Polska znajduje się na 22. miejscu spośród 28 państw członkowskich UE w opracowanym przez Komisję Europejską rankingu Indeksu Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego (DESI) 2016. Wyniki osiągane przez Polskę są poniżej średniej UE i poprawiają się wolniej, niż średnia dla całej UE. Przyjęty Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 ma służyć wzmocnieniu cyfrowych fundamentów dla rozwoju naszego kraju: szerokiego dostępu do szybkiego internetu, efektywnych i przyjaznych użytkownikom e-usług publicznych oraz stale rosnącego poziomu kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

Standard wymagań kompetencji cyfrowych określony w Wytycznych MR został przygotowany na podstawie wyników projektu DIGCOMP, zrealizowanego przez Institute for Prospective Technological Studies w Sevilli, na podstawie analizy dotychczasowych ram kompetencji cyfrowych, przeprowadzonej w ramach unijnego projektu DIGCOMP, która umożliwiła przygotowanie ramy kompetencji informatycznych i informacyjnych (Digital Competence Framework).

Od czerwca 2016 dostępna jest nowa wersja opracowania „DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens – The Conceptual Reference Model” („DigComp 2.0: Rama odniesienia kompetencji cyfrowych dla obywateli – pojęciowy model referencyjny”).

Więcej na temat DIGCOMP na stronie http://digcomp.org.pl

ECDL jest w pełni zgodny z RAMĄ DIGCOMP. ECDL jest międzynarodowym systemem certyfikacji konkretnych umiejętności komputerowych, które wypełniają wszystkie obszary ramy DIGCOMP. Oferta egzaminacyjna ECDL Profile DIGCOMP, składająca się z wybranych  modułów spośród 4 modułów podstawowych ECDL BASE i 2 modułów średniozaawansowanych ECDL STANDARD, w 18-stu różnych wariantach, jest dedykowana kandydatom, przygotowującym się do zdawania podstawowego certyfikatu umiejętności komputerowych zgodnego z DIGCOMP. Poszerzenie zakresu modułów o kolejne 6 modułów z rodziny ECDL STANDARD daje możliwości uzyskiwania kolejnych wariantów certyfikatów ECDL Profile DIGCOMP, różniących się przede wszystkim kompetencjami z obszaru Tworzenie treści.

Certyfikaty ECDL Profile DIGCOMP  pozwalają zrealizować wytyczne certyfikacji umiejętności komputerowych, zgodne z Ramą DIGCOMP i nabywane w ramach szkoleń zgodnych z DIGCOMP, dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w perspektywie finansowej 2014-2020.

http://ecdl.pl/certyfikaty/ecdl-profile-digcomp

Wysoka jakość i wiarygodność jest podstawą certyfikacji ECDL we wszystkich 150 krajach. Neutralność wobec producentów rozwiązań, których testy opracowane przez Fundację ECDL mogą dotyczyć, wiarygodność i jakość,  tworzą unikalną wartość certyfikacji ECDL. Akredytowane Centra Egzaminacyjne ECDL, producenci rozwiązań oraz Fundacja ECDL zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań, aby zarówno osoby indywidualne jak i organizacje oraz społeczności skupione wokół ECDL wykorzystały jak najwięcej swojego doświadczenia, umiejętności i wiedzy. ECDL zapewnia najwyższą jakość certyfikacji umiejętności  komputerowych, na międzynarodowym poziomie, poprzez:

  • Standaryzowane Programy ECDL, dostępne we wszystkich lokalizacjach
  • Jednolite rejestrowanie, informowanie i obsługiwanie Kandydatów
  • Akredytację wszystkich Centrów i Laboratoriów  Egzaminacyjnych ECDL
  • Dbanie o standardy, szczególnie te dotyczące przeprowadzania egzaminów
  • Certyfikację ECDL opierającą się na testach, odpowiadających przyjętym standardom
  • Formalne zatwierdzanie programów szkoleń i treści podręczników, poprzez akredytację „Zgodny z ECDL”
  • Przyznawanie certyfikatów ECDL na takich samych zasadach we wszystkich krajach, w standardowym formacie
  • Systemy, które wspierają proces implementacji oraz zarządzania egzaminami i informacjami o Kandydatach