Enter your keyword

Course

MODUŁ S11 – ECDL RODO. MARCIN APTEKORZ

Podręcznik w sposób przystępny  przygotowujący do uzyskania certyfikatu ECDL RODO rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Spis treści:

1    Informacje wstępne    5
2    Pojęcia i definicje legalne    7
2.1    Definicje podstawowe    8
2.1.1    Prywatność i prawo do prywatności    8
2.1.2    Dane osobowe    9
2.1.3    Administrator danych osobowych, podmiot przetwarzający i inne podmioty ochrony danych osobowych    10
2.1.4    Przetwarzanie danych    13
2.2    Ochrona danych osobowych    15
3    Omówienie rozporządzenia RODO    18
3.1    Uzasadnienie i cele    18
3.2    Zakres stosowania    21
3.2.1    Zakres terytorialny Rozporządzenia RODO    21
3.2.2    Przetwarzanie danych osobowych poza UE    23
4    Zasady prawne ochrony danych osobowych    25
4.1    Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych    25
4.1.1    Zasada legalności, uczciwości i przejrzystości    26
4.1.2    Zasada integralności i poufności    27
4.1.3    Zasada ograniczenia celu przetwarzania    28
4.1.4    Zasada minimalizacji danych    29
4.1.5    Zasada rzetelności przetwarzania    29
4.1.6    Zasada ograniczenia okresu przechowywania    29
4.1.7    Zasada rozliczalności    30
4.2    Zgodność przetwarzania z wymaganiami prawnymi    30
4.2.1    Przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych nie będących danymi szczególnej kategorii    31
4.2.2    Przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych szczególnej kategorii    33
4.2.3    Powierzenie przetwarzania danych osobowych    35
5    Prawa osób, których dane dotyczą    38
5.1    Prawo do informacji i obowiązek informacyjny    38
5.2    Prawo do sprostowania    40
5.3    Prawo do bycia zapomnianym    40
5.4    Prawo do ograniczenia przetwarzania    41
5.5    Prawo do przenoszenia danych    42
5.6    Prawa osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych i ich profilowania    43
6    Wdrażanie RODO    44
6.1    Metodyka stosowania zabezpieczeń zgodnych z RODO    44
6.2    Środki organizacyjne zapewniania bezpieczeństwa informacji    45
6.2.1    Elementy ekonomiki informacji w zapewnianiu jej bezpieczeństwa    46
6.2.2    Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji z uwzględnieniem ochrony danych osobowych    48
6.2.3    Ocena skutków dla przetwarzania    50
6.2.4    Wytyczne, polityki i metody    54
6.2.5    Zarządzanie ciągłością działania i zapewniania poufności    55
6.3    Przegląd środków technicznych do zapewniania bezpieczeństwa informacji    56
6.3.1    Ocena skuteczności zastosowanych środków technicznych    59
7    Zgodność procesów przetwarzania danych osobowych    59
7.1    Naruszenie ochrony danych osobowych    60
7.1.1    Procedura zgłaszania naruszeń do Prezesa Urzędu Ochrony Danych i informowania o naruszeniu osób, których dane dotyczą    61
7.1.2    Skutki naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych    63
7.2    Egzekwowanie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych    64
7.2.1    Unijny Organ Nadzoru    65
7.2.2    Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych    65
7.2.3    Inspektor Ochrony Danych    66
7.2.4    Najwyższa Izba Kontroli    67
7.2.5    Audyt wewnętrzny    68
8    Wykaz cytowanych prac    69