Skip navigation

Zadanie 17

Zadanie 17

Na slajdzie nr 3 dla schematu organizacyjnego dodaj dowolny efekt animacji niestandardowej.