Skip navigation

Zadanie 17

Zadanie 17

Na slajdzie nr 3 dla tabeli dodaj dowolny efekt animacji niestandardowej.