Skip navigation

Zadanie 8

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Które z poniższych zdań dotyczących WWW jest prawdziwe?

Answers

WWW jest usługą wykorzystującą hipertekst do łączenia ze sobą dokumentów w sieci.

WWW jest rodzajem poczty elektronicznej.

WWW to synonim (inna nazwa) Internetu.

WWW jest globalnym systemem telekomunikacyjnym.

Opinia zwrotna