Skip navigation

Zadanie 26

Zadanie 26

Utwórz podformularz tabelaryczny dla tabeli Artykuły z polami: Nazwa artykułu, Cena sprzedaży, Liczba.

Dodaj nową kontrolkę, która mnoży pole Cena sprzedaży przez pole Liczba, format walutowy.

Osadź go w formularzu Sprzedawcy.

Zapisz i zamknij formularz.

[5 pkt.]