Skip navigation

Zadanie 3

Zadanie 3

Zmodyfikuj właściwości pola Nazwa artykułu tak, aby wszystkie nazwy były wyświetlane wielkimi literami.

Ustaw właściwość pola na wymagane.

[5 pkt.]