Skip navigation

Zadanie 29

Zadanie 29

Utwórz formularz tabelaryczny o nazwie Klienci, który będzie służył do przeglądania tabeli Klienci.

Osadź w nim podformularz, który będzie zawierał dane tabeli Artykuły.

Podformularz zawiera kolumny Nazwa artykułu, Cena początkowa, Cena sprzedaży i Liczba.

W dodatkowym polu policz zysk ze sprzedaży. Gdy towar niesprzedany wpisz Nie sprzedano.

Zamknij formularz, zapisz zmiany. 

[5 pkt.]