Skip navigation

Zadanie 2

Zadanie 2

Dla pola Data sprzedaży

zdefiniuj maskę wprowadzania danych, która umożliwi wprowadzanie do tego pola wartości tylko w formacie krótkiej daty w postaci RR-MM-DD.

[5 pkt.]